• Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE REGT ADVIESGROEP B.V.

Begrippen

Artikel 1.
1.1. De Regt Adviesgroep B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Lochem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89258320 en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12049337.
1.2. De Regt Adviesgroep B.V. heeft een vergunning krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder nummer 12049337. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar het Dienstenwijzer dat te verkrijgen is op het kantoor van De Regt Adviesgroep B.V.
1.3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan De Regt Adviesgroep B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten. De Regt Adviesgroep B.V. zal aan iedere opdrachtgever een zogeheten ‘Dienstenwijzer’ overleggen, welke inzicht geeft in haar dienstverlening. In het geval van impactvolle producten zal De Regt Adviesgroep B.V. aan de opdrachtgever naast de Dienstenwijzer een Vergelijkingskaart worden verstrekt, dit in overeenstemming met hetgeen bepaald is in de Wet op het financieel toezicht (Wft).
1.4. Diensten: alle door De Regt Adviesgroep B.V. aan een opdrachtgever geleverde producten en diensten en ook alle andere door De Regt Adviesgroep B.V. ten behoeve van een opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook met betrekking tot het bemiddelen bij de totstandkoming van financiële- en/of verzekeringsproducten alsmede het beheer van de assurantieportefeuille van een opdrachtgever.
1.5. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan De Regt Adviesgroep B.V. ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers.

Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden
Artikel 2.
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Regt Adviesgroep B.V. diensten aanbiedt, levert of daarbij bemiddelt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien die uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2. Niet alleen De Regt Adviesgroep B.V., maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever door De Regt Adviesgroep B.V. zijn ingeschakeld, kunnen op deze voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van De Regt Adviesgroep B.V., of aan haar gelieerde ondernemingen, met inbegrip van hun erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van De Regt Adviesgroep B.V. hebben verlaten.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De Regt Adviesgroep B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Aanbiedingen en offertes
Artikel 3.
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes door De Regt Adviesgroep B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
3.2 Alle aanbiedingen en/of offertes en de daarop volgende dienstverlening zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever en De Regt Adviesgroep B.V. tot dan toe hebben verstrekt.
3.3 Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en De Regt Adviesgroep B.V. met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het verrichten van diensten heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de aanbieding te hebben aanvaard.

Uitvoering Diensten

Artikel 4.
4.1 Alle opdrachten tot het verrichten van diensten en tot het bemiddelen bij de totstandkoming van financiële en/of verzekeringsproducten, beschouwt De Regt Adviesgroep B.V. als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van een opdrachtgever dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
4.2 Indien De Regt Adviesgroep B.V. dit nuttig of noodzakelijk acht, is De Regt Adviesgroep B.V. steeds bevoegd zich bij het verrichten van de diensten te laten bijstaan door anderen, dan wel de diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen en de kosten daarvan ten laste van de opdrachtgever te brengen.

Honorering, kosten en betaling
Artikel 5.
5.1. Behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van diensten verleend door De Regt Adviesgroep B.V. op basis van vaste uurtarieven dan wel provisies.
5.2. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal De Regt Adviesgroep B.V. de opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
5.3. Premies voor verzekeringen die tot stand zijn gekomen door de bemiddeling van De Regt Adviesgroep B.V. zijn rechtstreeks bij vooruitbetaling verschuldigd aan de betrokken verzekeringsmaatschappij.
5.4. De verschuldigde honoraria en andere door te belasten kosten worden door middel van declaraties bij beëindiging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat aan de opdrachtgever op andere tijdstippen tussentijdse declaraties verstuurd worden voor reeds verrichte diensten of gemaakte onkosten, en ook de mogelijkheid dat de opdrachtgever wordt verzocht een voorschot te voldoen in verband met honoraria die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt.
5.5. Indien en voor zover ten behoeve van de opdrachtgever via het intermediair van De Regt Adviesgroep B.V. producten worden afgenomen, op grond waarvan door de (wettelijke) regelingen aan De Regt Adviesgroep B.V. financiële vergoedingen worden verstrekt, kunnen deze vergoedingen worden verrekend met de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorering op uurbasis op basis van vooraf met de opdrachtgever gemaakte afspraken in deze.
5.6. Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan.
5.7. Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.
5.8. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van De Regt Adviesgroep B.V. ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand moet worden gerekend.
5.9. Ingeval De Regt Adviesgroep B.V. om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde declaraties langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en rente tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van 15% van de som van de hoofdsom en de (vertragings)rente, met een minimum van € 40,00. Indien De Regt Adviesgroep B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.10 Eventueel afwijkende betalingstermijnen genoemd in verzekeringsvoorwaarden tasten de verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel niet aan.
5.11 Eventuele sancties op het niet of niet tijdig betaald zijn van premies, genoemd in de verzekeringsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.
5.12 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van De Regt Adviesgroep B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid
Artikel 6.
6.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van De Regt Adviesgroep B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Regt Adviesgroep B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot 5 maal het honorarium van de betreffende opdracht, tot een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Regt Adviesgroep B.V. wordt uitgekeerd, inclusief het door De Regt Adviesgroep B.V. te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
6.2 In het geval de in artikel 6.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Regt Adviesgroep B.V. in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van De Regt Adviesgroep B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Regt Adviesgroep B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.
6.3 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht, door De Regt Adviesgroep B.V. worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. De Regt Adviesgroep B.V. gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze, dat De Regt Adviesgroep B.V. bevoegd is om een dergelijke beperking mede namens de opdrachtgevers te aanvaarden.
6.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
6.5 De Regt Adviesgroep B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
6.6 De Regt Adviesgroep B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door De Regt Adviesgroep B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door De Regt Adviesgroep B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
6.7 De Regt Adviesgroep B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de opdrachtgever aan De Regt Adviesgroep B.V. verzonden (email)berichten De Regt Adviesgroep B.V. niet hebben bereikt.
6.8 De Regt Adviesgroep B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van De Regt Adviesgroep B.V., afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van De Regt Adviesgroep B.V. niet of niet tijdig heeft voldaan.
6.9 De Regt Adviesgroep B.V. is nimmer aansprakelijk voor - bij Opdrachtgever of derden- ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparing en verminderde goodwill.
6.10 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van De Regt Adviesgroep B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
6.11 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met De Regt Adviesgroep B.V. indien De Regt Adviesgroep B.V. zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door de opdrachtgever te worden nagekomen.
6.12 De Regt Adviesgroep B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen een niet aan De Regt Adviesgroep B.V. te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat. Daarbij valt onder meer te denken aan overheidsmaatregelen, werkstaking, oproer, (burger)oorlog, natuurrampen en alle overige oorzaken die niet aan De Regt Adviesgroep B.V. kunnen worden toegerekend.
6.13 Adviezen omtrent rendementen van financiële producten en diensten door De Regt Adviesgroep B.V. gegeven, houden slechts indicaties in over te verwachten rendementen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.


Opschorting en ontbinding

Artikel 7.
7.1 De Regt Adviesgroep B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst De Regt Adviesgroep B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de opdracht slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
7.2 Voorts is De Regt Adviesgroep B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Regt Adviesgroep B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Regt Adviesgroep B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst, onverminderd het recht van De Regt Adviesgroep B.V. om schadevergoeding te vorderen.

Reclames

Artikel 8.
8.1 Klachten over de verrichte diensten en/of de declaratie dienen door de opdrachtgever schriftelijk direct, doch in ieder geval binnen 21 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel na verzenddatum van de declaratie waarover de opdrachtgever reclameert, aan De Regt Adviesgroep B.V. te worden gemeld.
8.2 De Regt Adviesgroep B.V. zal een klacht op adequate wijze en binnen een redelijke termijn afhandelen. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de opdrachtgever in verband met de reclame.
8.3 De Regt Adviesgroep B.V. is als financiële dienstverlener aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.018534.

Geheimhouding

Artikel 9.
9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De Regt Adviesgroep B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen dan wel te verstrekken en De Regt Adviesgroep B.V. zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Regt Adviesgroep B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 10.
10.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de rechtbank Gelderland.

Verval van recht

Artikel 11.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens De Regt Adviesgroep B.V. in verband met door De Regt Adviesgroep B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

September 2023
Deze algemene voorwaarden zijn in september 2023 onder nummer 89258320 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.