• Welke schade is verhaalbaar bij arbeidsongeschiktheid?

Welke schade is verhaalbaar bij arbeidsongeschiktheid?

Als één van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval of aanrijding waarvoor een derde partij aansprakelijk is, kan uw verzekeraar de hierdoor ontstane loonschade voor u verhalen. Niet alle schade is echter verhaalbaar. Volgens de huidige wetgeving en jurisprudentie zijn het nettoloon dat is doorbetaald tijdens de ziekte en de gemaakte re-integratiekosten haalbaar. De schade kan met een schriftelijke aansprakelijkstelling bij de aansprakelijke partij worden ingediend. Kosten van een vervanger of een vermindering van de omzet kunnen helaas niet als schade van de werkgever worden verhaald.

Het direct melden bij de verzekeraar van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een aanrijding of ongeval is in uw eigen belang. Daarnaast is dit ook verplicht vanuit de polisvoorwaarden. Door een deel van de loonschade te verhalen, wordt de schadelast welke van invloed is op de premie van uw ziekteverzuimverzekering teruggedrongen. Bovendien verhaalt de verzekeraar in voorkomende gevallen eveneens de loonschade van de met u overeengekomen eigen risico periode!

Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een aanrijding of ongeval, adviseren wij u om na uw melding bij de arbodienst direct uw ziekteverzuimverzekeraar in te lichten en te verzoeken om de loonschade mede voor uzelf te verhalen.

Bron: Boval